Giới thiệu Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn

1. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển
– Năm thành lập: 1975
– Các dấu mốc và sự kiện quan trọng:
Tiền thân của Khoa Lý luận chính trị là Bộ môn Chính trị thuộc Phòng Chính trị, Trường Đại học Ngoại thương. Năm 1975, Bộ môn Chính trị được tách ra khỏi Phòng Chính trị trở thành Bộ môn độc lập và đổi tên thành Bộ môn Mác – Lênin. Năm 2000, Bộ môn Mác – Lênin phát triển thành Khoa Lý luận Mác – Lênin. Năm 2008, Khoa được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị.  Ngày 21/9/2023, Hội đồng trường Đại học Ngoại thương đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐT quyết định đổi tên Khoa Lý luận chính trị thành Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn.
– Chức năng, nhiệm vụ chính của Khoa:
+ Quản lý chương trình đào tạo Kinh tế chính trị quốc tế.
+ Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho các chương trình đào tạo của Nhà trường; quản lý và tổ chức giảng dạy các môn khoa học xã hội, nhân văn và hành vi của Nhà trường.
+ Tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học – công nghệ khác.
+ Tham gia công tác giáo dục chính trị – tư tưởng cho sinh viên.
– Cơ cấu tổ chức hiện tại:
+ Ban lãnh đạo Khoa: 01 Trưởng Khoa, 02 Phó trưởng Khoa.
+ 03 Bộ môn thuộc Khoa: Triết học và Chính trị học; Kinh tế chính trị; Khoa học Nhân văn và hành vi.
+ Văn phòng Khoa.
+ Hội đồng Khoa (chức năng cố vấn)
2. Tên Khoa
– Tên Tiếng Việt: Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn
– Tên tiếng Anh: Faculty of Political Science and Humanity
3. Các Bộ môn và chức năng chuyên môn của các Bộ môn
3.1. Bộ môn Triết học và Chính trị học
+ Phụ trách quản lý và giảng dạy các học phần Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học ở bậc đào tạo đại học và học phần Triết học bậc đào tạo sau đại học.
+ Phụ trách quản lý và giảng dạy nhóm các học phần về Khoa học Chính trị: Chính trị học căn bản; Lịch sử các học thuyết chính trị; Chính trị so sánh; Dân tộc và chủ nghĩa quốc gia; Quyền lực và chính trị trong thế giới ngày nay; Công nghệ và Chính trị; Châu Á trong chính trị thế giới; Chính sách đối ngoại Việt Nam; Truyền thông và chính trị; Văn hóa chính trị phương Đông.
+ Tham gia quản lý và giảng dạy cho các ngành đào tạo cử nhân của trường Đại học Ngoại thương ở các cơ sở.
3.2. Bộ môn Kinh tế chính trị
+ Phụ trách quản lý chương trình đào tạo Kinh tế chính trị quốc tế.
+ Phụ trách quản lý và giảng dạy các học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Lịch sử các học thuyết kinh tế, các Học phần đặc thù PIPE1-2-3-4; Kinh tế học thể chế; Quản trị đô thị hiện đại; Kinh tế chính trị quốc tế căn bản; Kinh tế chính trị quốc tế nâng cao; Phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị.
+ Phụ trách quản lý và giảng dạy nhóm học phần về Quan hệ quốc tế: Lý thuyết quan hệ quốc tế; Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế toàn cầu; Đàm phán quốc tế; Những vấn đề kinh tế chính trị quốc tế hiện đại; Luật chơi trong quan hệ quốc tế; Phân tích xung đột quốc tế;
+ Tham gia quản lý và giảng dạy cho các ngành đào tạo bậc cử nhân của trường Đại học Ngoại thương ở các cơ sở.
3.3. Bộ môn Khoa học Nhân văn và hành vi  
+ Phụ trách quản lý các học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Các vấn đề xã hội và đạo đức; Tư duy Logic và phương pháp nghiên cứu; Tâm lý học; Tâm lý học kinh doanh; Tâm lý học pháp luật; Tâm lý học chính trị; Tâm lý học lãnh đạo.
+ Phụ trách công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho sinh viên.
+ Tham gia quản lý giảng dạy cho các ngành đào tạo bậc cử nhân của trường Đại học Ngoại thương ở các cơ sở.
4. Nhân sự của các Bộ môn
4.1. Bộ môn Triết học và Chính trị học
Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn: TS. Thân Thị Hạnh
GV kiêm chức: ThS. Bùi Ngọc Dũng
TS. Nguyễn Thị Tùng Lâm
ThS. Đào Thị Nhung
ThS. Trần Huy Quang
TS. Nguyễn Thị Thúy Thanh
TS. Đào Thị Trang
ThS. Trần Thị Thơm
4.2. Bộ môn Kinh tế chính trị
Trưởng Bộ môn: TS. Dương Đức Đại
Phó Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Quế Anh
GV đi học NN: ThS. Lê Tuấn Anh
ThS. Đặng Hương Giang
GV kiêm chức: TS. Hoàng Hải
GV tập sự: ThS. Trần Anh Tiến
4.3. Bộ môn Khoa học Nhân văn và hành vi  
Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Mai Phương
Phó trưởng Khoa: Nguyễn Văn Triệu
ThS. Đinh Thị Quỳnh Hà
TS. Nguyễn Thu Hải
TS. Ngô Thị Như
TS. Nguyễn Thị Thanh Tú
ThS. Hoàng Văn Vinh
TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
5. Thành tích, khen thưởng đạt được trong quá trình phát triển
– Huân chương lao động hạng Ba năm 2000.
– Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 1995.
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại thương năm 1980.
– Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Bộ Giáo dục và đào tạo trao tặng các năm học 2013 – 2014, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2018 – 2019.
– Danh hiệu “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa” liên tục các năm từ 1977 – 1994.
– Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2018 – 2019.
– Giải nhất tập thể Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”.
– Công đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2003, 2009, 2019).
– Công đoàn Khoa được tặng giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015.
– Chi đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh liên tục các năm từ 2001 đến 2009, nhiệm kỳ 2008 – 2012, năm học 2010 – 2011, 2013 – 2014, 2014  – 2015, 2017-2018.
– 04 giảng viên được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.
– 01 giảng viên được tặng Huân chương lao động hạng ba.
– 02 giảng viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
– 05 giảng viên được tặng Kỉ niệm chương Vì thế hệ trẻ.
– Nhiều giảng viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường, Giấy khen của Hiệu trưởng.
6. Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ
Nhà giáo Nguyễn Hữu Dũng (1975 – 1982)
Nhà giáo Hứa Minh Triết (1982 – 1988)
Nhà giáo Nguyễn Thanh Hải (1988 – 1990)
Nhà giáo Phạm Văn Hoàng (1990)
Nhà giáo Nguyễn Thanh Hải (1990 – 1998)
PGS, TS. Đoàn Văn Khái (1998 – 2015)
TS. Nguyễn Thị Thuỷ (2015-2019)
TS. Thân Thị Hạnh (12/2019 – nay)
7. Kênh thông thông tin
– Website: khctnv.ftu.edu.vn
– Facebook: kinhtechinhtriquocte
– Email: khctnv@ftu.edu.vn