Home ĐÀO TẠO Quy định, quy chế về đào tạo

Quy định, quy chế về đào tạo

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học chính...

Để xem toàn văn quyết định về việc ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học hệ...

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính...

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1939 /QĐ-ĐHNT ngày 16 / 08 /2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm...