Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học chính quy

Để xem toàn văn quyết định về việc ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học hệ chính quy của Trường đại học Ngoại Thương, vui lòng truy cập link

Để xem toàn văn Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học hệ chính quy của Trường đại học Ngoại Thương, vui lòng truy cập link